Socis AFA

Socis

AFA Escola Puigventós

Fen-te soci de l'AFA ajudes a tirar endavant l'Espai Migdia, les activitats de l'AFA i la possibilitat d'engegar nous projectes.

Poden ser socis de l'associació els pares i mares o els representants legals dels alumnes matriculats en el centre que manifestin la seva voluntat de pertànyer com a tals a l'entitat i que contribueixin a sostenir-la amb les quotes establertes.

També ho poden ser d'altres membres de la comunitat educativa, com mestres i d'altra personal de L'Escola que vulguin ésser beneficiaris dels serveis de l'Associació.

Ha de fer-se soci un dels membres de la unitat familiar, mare, pare o tutor/legal, i la quota és només de 30€/any

Són drets dels socis:

a) Participar en les activitats de l'associació intervenint en les assemblees generals, exposant queixes i suggeriments per escrit a la Junta Directiva o oralment als delegats de curs, els quals els traslladen a l'esmentada Junta en les seves reunions.

b) Tenir veu i vot a les assemblees generals.

c) Elegir i ser elegits membres de la Junta Directiva.

d) Tenir un exemplar dels estatuts vigents.

e) Consultar els llibres de l'associació.

Són deures dels socis:

a) Contribuir econòmicament a sostenir l'associació i les seves activitats satisfent les quotes i les derrames acordades.

b) Complir els acords reglamentaris adoptats per l'associació a través dels seus diferents òrgans de govern, a fi d'assolir de la millor manera possible els objectius de l'associació.

Vull fer-me soci
 
La Formiga

Hola sóc la Formiga de l'AFA! Pregunta'm i miraré de respondre't el més aviat possible. Gràcies!