UNITATS D'AULA

Procediment

El curs 2015-2016 l’AMPA, conjuntament amb la direcció de l’escola, s’implementa el projecte d’Unitats d’aula.
Aquest projecte neix de la necessitat de crear un canal de comunicació per poder fer arribar les diferents informacions a les famílies que formem part de l’escola, d’una manera ràpida, àgil i eficaç.

La Unitat d’Aula és la figura que representa les mares i els pares d’una aula.
S’utilitza com l’enllaç entre tutors de l’aula, famílies, equip directiu del centre i junta directiva de l’AMPA, col·laborant amb ells.
Aquestes unitats d’aula estaran coordinades per el coordinador/a d’unitats d’aula.

Què fa el coordinador/a d’unitats d’aula?

• És la encarregada de explicar el funcionament de les Unitats d’aula a les classes i posada en marxa de les noves persones delegades de la seva classe al inici de curs.
• Realitzar la distribució de la informació i posterior supervisió de que aquesta es distribueix correctament.
• Reporta dubtes que provoquen alguns comunicats a la junta de L’AMPA i /o la Junta directiva de l’escola.
• En cas de conflicte o malentesos la persona coordinadora ha de fer el paper de mediador des d’una vessant assertiva i conciliadora.
• Comprovar que el funcionament de les Unitats d’Aula es realitzen de forma correcte.
• Arxiu i control dels consentiments de la llei de protecció de dades.

Què és la unitat d’aula d’un grup classe?

És aquella persona que s’ofereix de forma voluntària i/o que és escollida entre les famílies d'un grup classe per representar-les, sempre de manera col·lectiva, i per implicar-les en la millora de la convivència, la participació i la cohesió.
Ha de ser el punt de referència per l’intercanvi d’informació, gestionar propostes, suggeriments i necessitats del grup classe i fomentar el contacte i la participació activa de les famílies

Requisits i característiques d’actuació de la unitat d’aula

• Ser pare, mare o tutor/a legal d’un alumne del grup classe concret on aquesta persona pot ser escollida com a unitat d’aula
• Ser comunicatiu, conciliador i coherent
• Tenir una actitud empàtica, dialogant i positiva
• Tenir una certa disponibilitat de temps, per poder gestionar les diferents informacions
• La llengua vehicular de l’escola és el català. Per tant, i en la mesura del possible, les comunicacions han de ser en català, s’ha de fer servir un llenguatge el més correcte i entenedor possible i mirar d’evitar paraules o grafies com “papis mamis” (mares i pares), “ke” (que), etc
• Les comunicacions es faran principalment amb l’aplicació WhatsApp

Procés d’elecció de la unitat d’aula

La unitat d’aula s’escollirà d’entre les persones que es presentin voluntàriament com a candidates i mitjançant la votació dels pares, mares o tutors legals del grup classe corresponent.
En cas de no haver-hi candidats voluntaris es farà per sorteig i tots el pares, mares o tutors legals seran elegibles.
També s’escollirà un suplent en previsió de que es doni una situació d’inhabilitació per raons diverses com: absència, incompatibilitat o d’altres possibles causes. En cas de faltar els dos membres (unitat d’aula i suplent) es farà una nova elecció amb caràcter extraordinari.
És convenient que la figura de la unitat d’aula es vagi renovant cada curs o cada dos cursos per tal de donar oportunitat a d’altres pares/mares.

Si la persona escollida com a Unitat d’Aula és una persona generadora de conflictes i/o no fa un bon ús de la Unitat d’Aula tant l’Equip directiu de l’escola, la Junta de l’AMPA, la coordinadora de UA, la tutora de classe o les famílies de la classe poden demanar que es canvi la persona delegada de la Unitat d’Aula.

FUNCIONS BÀSIQUES DE LES UNITATS D'AULA

Ha de:

Facilitar la comunicació amb les famílies. Ha de ser l'enllaç entre el/la tutor/a del grup classe i les famílies en temes que siguin d’interès general per tot el grup.
• La unitat d’aula gestionarà un llistat amb les adreces de correu electrònic i els telèfons d'aquells pares/mares que ho autoritzin, complint així el que diu la legislació vigent en termes de protecció de dades de caràcter personal. (El dipositari final d’aquestes autoritzacions serà l’AMPA i/o l’escola)
Representar als pares/mares de l'alumnat de la classe recollint les seves inquietuds, propostes i expectatives
Implicar les famílies en la dinàmica de l’escola / AMPA (reunions, festes, xerrades de pares, etc.)
Assistir a reunions amb d’altres unitats d’aula i el coordinador/a
• Les comunicacions es faran principalment amb l’aplicació WhatsApp

NO ha de:

• Intervenir en la relació personal d’un alumne i/o dels seus pares amb el tutor/a i/o l’equip directiu del centre i/o l’AMPA.
• Intervenir en els continguts pedagògics o de funcionament del centre.
• Substituir la funció del tutor/a ni cap de les vies de relació amb l’escola, ja establertes.
• Fer servir la seva posició per defensar única i exclusivament els interessos del seus propis fills/es.
• Fomentar rumors o plantejar queixes sense contrastar la informació.

Normes de funcionament

• La llengua vehicular de l’escola és el català. Per tant, i en la mesura del possible, les comunicacions han de ser en aquesta llengua. En qualsevol cas, s’ha de fer servir un llenguatge tan correcte, entenedor i adequat com sigui possible, i mirar d’evitar paraules o grafies com “papis i mamis” (mares i pares), “ke” (que), etc.
• L’escola es comunica amb les famílies mitjançant l’aplicació Tokapp. Cal que les famílies la tinguin descarregada i puguin rebre tota la informació, per part de l’escola, amb aquesta aplicació.
La unitat d’aula NO ha de passar aquestes informacions si no se li demana explícitament. (Sí que pot informar, per exemple, que l’escola ha enviat un Tokapp).
• Els grups de WhatApp de les unitats d’aula no són un espai de debat ni un lloc per intercanviar opinions, demanar els “deures” que els alumnes tenen per a l’endemà, buscar roba o objectes extraviats, etc. Cal limitar-se als usos i les finalitats per als quals han estat pensats.
• És important que qualsevol informació que es vulgui passar s’enviï abans al coordinador/a d’unitats d’aula.